Audio: Farba Senghor « achève « Pape M. Diallo : «dafma beuguone torokhal wayé….»

Audio: Farba Senghor « achève « Pape M. Diallo : «dafma beuguone torokhal wayé….»